Nové trendy v chování velkých nadnárodních korporací v oblasti snižování uhlíkové stopy a role ENGIE jako dodavatele energií a služeb

ENGIE má díky své globální přítomnosti a širokému portfoliu svých produktů unikátní příležitost hrát roli architekta v podpoře průmyslových zákazníků na cestě energetické transformace s cílem nulových emisí a díky koordinaci na evropské úrovni mohou být všechna řešení Skupiny sloučena do globální nabídky.

V návaznosti na závěry Pařížské dohody, mezi jejíž hlavní cíle patří:

 • udržet nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat o udržení oteplení do 1,5 °C a tím omezit rizika a dopady změny klimatu;
 • zvýšit schopnost adaptace na negativní dopady změny klimatu, zvýšit odolnost vůči těmto negativním dopadům a podporovat nízko-emisní rozvoj;
 • usilovat o konzistentní finanční toky s cílem podporovat nízko-emisní rozvoj a odolnost vůči negativním dopadům změny klimatu;

a ke které se přihlásilo všech 195 zemí OSN, se drtivá většina expertů shoduje na tom, že k dosažení 2°C scénáře je nutné snížit emise skleníkových plynů na 60% do roku 2050 v porovnání s rokem 2013. Jen to je cesta, jak limitovat dopady klimatických změn, což znamená:

 • zavést více energeticky úsporných opatření a
 • zvýšit podíl obnovitelných zdrojů.

Nový zákon přijatý ve Francii a dalších zemích EU ukládá firmám povinnost reportovat každoročně emise skleníkových plynů, a to včetně tzv. Scope 3 (dalších nepřímých emisí). Protože privátní sektor spotřebovává celosvětově téměř polovinu veškeré elektrické energie, urychlí přesun této spotřeby do oblasti obnovitelných zdrojů transformaci světových energetických trhů a podpoří přechod k nízkouhlíkové ekonomice.

Boj s klimatickými změnami se tak postupně stává jednou z nejvyšších priorit managementu a akcionářů velkých průmyslových společností, což se projevuje např.:

 • požadavkem přímého nákupu energií z jednoznačně identifikovatelných obnovitelných zdrojů;
 • hledáním nových globálních energetických řešení;
 • posilováním firemní image prostřednictvím „zelených“ investic;
 • tlakem na dodavatele, aby se také oni k těmto závazkům přihlásili.

Zřejmě nejvýznamnější  globální iniciativou na úrovni komerčních subjektů
je RE100 sdružující firmy, které se zavázaly k nahrazení 100% své spotřeby
elektrické energie energií z obnovitelných zdrojů, což s sebou přináší 
rostoucí poptávku po dodávkách obnovitelné energie,snížení uhlíkové stopy,
ale také potřebu partnerů k takové transformaci.

Tato potřeba podpořená u zákazníků nedostatkem vlastních zdrojů jak lidských, finančních a časových, tak i potřebnou odborností, otevírá obrovské příležitosti pro ENGIE. Příležitosti jsou v dodání konkrétních řešení energetické transformace zákazníků, včetně energetických úspor, optimalizace aktiv, nasazením nových technologií a v neposlední řadě posílení digitálních nástrojů.

ENGIE má díky své globální přítomnosti a širokému portfoliu svých produktů unikátní příležitost hrát roli architekta v podpoře průmyslových zákazníků na cestě energetické transformace s cílem nulových emisí a díky koordinaci na evropské úrovni mohou být všechna řešení Skupiny sloučena do globální nabídky.

Mnohé velké nadnárodní korporace, které jsou již zákazníky ENGIE, se zajímají o tento nový druh spolupráce. Jako příklad již běžícího projektu v této oblasti můžeme uvést jednoho ze světových leadrů v potravinářském průmyslu, který si vybral ENGIE jako hlavního partnera na cestě k zredukování své uhlíkové stopy na nulu. Tento projekt zahrnuje:

 • celý proces od posouzení emisí skleníkových plynů (Scope 1,2,3) až po implementaci a provozování nových technických řešení ENGIE a dalšími partnery;
 • podrobný plán všech realistických řešení upravených pro účely zákazníka;
 • metodiku a výsledky uznané prostřednictvím evropské certifikace (projekt financován EU);
 • počáteční studie od března do září 2017 s následnou implementací a prvními výsledky do konce 2018.

Jako důkaz toho, jak ambiciózní je přístup tohoto konkrétního zákazníka, uvádíme některé z jeho konkrétních závazků v této oblasti vytyčených jako cíle do roku 2020:

 • Veškeré vlastní nádoby chlazených nápojů budou využívat přírodní chadicí média.
 • Redukce emisí skleníkových plynů (scope1,2) na tunu výrobku v každé kategorii s cílem dosáhnout celkové redukce při vlastní výrobě ve výši 35% ve srovnání s 2010.
 • Redukce emisí skleníkových plynů v rámci distribuce o 10% oproti 2014.
 • Redukce emisí skleníkových plynů v rámci 100 hlavních skladů o 10% oproti 2014.
 • Rozšíření použití přírodních chladicích médií, která nepoškozují ozonovou vrstvu a mají zanedbatelný vliv na klimatické změny, také v průmyslových chladicích systémech.

Tento zákazník prokazuje svými kroky své odhodlání dále snižovat emise ve svém hodnotovém řetězci a zároveň posílit svůj dodavatelský systém a pomoci i partnerům, s nimiž pracují, být odolnější vůči změně klimatu.

Přes veškeré obtíže, kterým Pařížská dohoda čelí (aktuálně např. její vypovězení ze strany USA), je evidentní, že tento proces je nezvratný a poptávka po komplexních službách spojených s redukcí emisí skleníkových plynů bude v příštích letech zažívat obrovský růst. Skupina ENGIE je na tento trend připravena a již dnes můžeme být partnerem pro naše zákazníky, kteří o tento druh spolupráce mají zájem.

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

8/10/2021
Sustainable Business Forum Více >

8/10/2021
Vlakem do pohádky 2021. Více >

29/7/2021
Představení EQUANS Více >