Pozor na povinné revize

Při zanedbání hrozí pokuta až 2 miliony korun.

Každá firma i podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu technických zařízení, které používá při výkonu své činnosti, z hlediska jejich bezpečnosti. Tato povinnost se vztahuje i na živnostníky, kteří pracují tzv. z domova, mají-li v místě svého bydliště hlášenou provozovnu. Dále se povinné revize týkají také bytových domů v soukromém i družstevním vlastnictvím. Ty jsou povinny pravidelně revidovat veškerá technická zařízení ve společných prostorách.

Pravidelné revize je nutné provádět především u veškerých elektrických zařízení, spotřebičů a elektroinstalací (kabely, zásuvky, osvětlení, PC, elektrické nářadí, chladnička, elektrický kotel apod.). Dále je nutné pravidelně kontrolovat také plynová zařízení (plynový kotel či bojler aj.), zdvihací zařízení (výtah, výsuvný žebřík či plošina apod.), tlakové nádoby a v neposlední řadě hromosvody. Revizi je vždy nutné provést při jejich nové instalaci či úpravě jejich funkčnosti, a dále pokaždé před uplynutím zákonem stanovené lhůty. Přehled lhůt u nejběžnějších technických zařízení naleznete v tabulce níže.

Zařízení

Lhůta

PC

2 roky

TV

2 roky

nabíječka na telefon

2 roky

rychlovarná konvice

1 rok

chladnička

2 roky

dataprojektor

2 roky

osvětlení

5 let

zásuvka

5 let

prodlužovačka

1 rok

elektrické kabely (ve zdi)

5 let

elektrická vrtačka

1 rok

elektrický kotel

5 let

plynový kotel

4 roky

klimatizace

5 let

hromosvod

4 roky

Uvedené lhůty platí při užívání zařízení v běžných podmínkách. Pokud jsou zařízení vystavena vysokému teplu, vlhkosti, či jinému extrémnímu prostředí, je nutné revize provádět častěji.

Pokuty za zanedbání revizí a nebezpečí krácení pojistného plnění

V případě zanedbání povinných revizí hrozí podnikatelům i bytovým domům nemalé pokuty. V případě, že revize nebude provedena vůbec nebo nebude dodržena zákonem stanovená lhůta, může být firmě, živnostníkovi či bytovému domu ze strany orgánů státního dozoru udělena pokuta až do výše 2 000 000 Kč. Pokud by revize nebyla provedena řádně a v požadovaném rozsahu, hrozí pokuta až 1 000 000 Kč.

Finanční sankce ze strany státu ovšem není jediným rizikem, které při zanedbání revizí hrozí. Pokud by byla v důsledku nesprávného fungování nezrevidovaného zařízení způsobena škoda (věcná, či na zdraví), mohla by následně pojišťovna z důvodu zanedbání revize krátit pojistné plnění. Pokud by si tedy například zaměstnanec popálil ruku kvůli poškozené rychlovarné konvici, nebo kvůli její závadě vyhořela kancelářská budova, tyto náklady zaplatí podnikatel ze své kapsy. V případě office center je ještě nutné podotknout, že za revize technických zařízení ve společných prostorách zpravidla odpovídá správce daného objektu. U zařízení, která jsou ve vlastnictví nájemce a nacházejí se v jeho kanceláři (např. PC, prodlužovačka), však musí pravidelnou kontrolu zajistit právě jejich vlastník.

Kdo revize provádí a kolik revize stojí

Revize smí provádět výhradně revizní technik, který disponuje platným oprávněním k výkonu této činnosti. Jeho úkolem je technická zařízení zkontrolovat a podat o jejich stavu revizní zprávu. Za řádné a správné odvedení této činnosti je osobně odpovědný, není však již odpovědný za případnou opravu poškozených zařízení. V případě, že firma či bytový dům využívají služeb některého z poskytovatelů Facility managementu, bývá pravidelné zajišťování revizí součástí těchto služeb.

Cena revize se liší dle kontrolovaného předmětu a rozsahu revize. U elektrického spotřebiče se cena první revize obvykle pohybuje kolem 200 Kč, u opakované revize pak zpravidla mezi 25 až 125 Kč. Cena revize samostatného plynového kotle se pohybuje kolem 2 500 Kč, revize přívodu plynu kolem 900 Kč, revize elektroinstalací cca 1 500 Kč, u žebříku je to kolem 200 Kč a hromosvod u menšího objektu cca 1 100 Kč.

Jak to vypadá v praxi

Ze zkušenosti můžeme říct, že velké společnosti, výrobní podniky, nákupní a kancelářská centra či logistické parky provádějí revize zpravidla zcela v souladu se zákonem. O jejich zajištění se jim obvykle starají externí poskytovatelé Facility services, kteří za řádné a včasné provedení revizí a náležitou evidenci plně odpovídají. Problém však často nastává u menších firem, začínajících podnikatelů a živnostníků, kteří si této povinnosti mnohdy vůbec nejsou vědomi. Neznalost zákona ovšem neomlouvá, a v případě státní kontroly či škody vzniklé poruchou nezrevidovaného zařízení by tak byli vystaveni vysokým pokutám a nákladům, které mohou být v mnoha případech až likvidační.

 

ENGIE je přední světová firma, která poskytuje komplexní energetická a technologická řešení vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.

 

Zpět na newsletter >>

 

 

Aktuality

14/8/2020
BIM na prahu nové éry projektování. Více >

30/6/2020
Informace pro obchodní partnery. Více >

26/6/2020
S námi snížíte výdaje na energie. Více >