Ochrana osobních údajů

Respekt k vám

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v kontaktním formuláři správcem ENGIE Services a.s., IČO: 261 21 603, se sídlem Lhotecká čp. 793, č. or. 3, 143 00 Praha 4, zapsaném v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6192 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro osobní údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (viz poučení o právech níže). Všechny mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely  poskytnout Vám komplexní informace o produktech a službách.  Údaje budou zpracovávány maximálně na dobu 5 let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Poučení o Vašich právech

(1) Požádáte-li o informaci ohledně zpracování Osobních údajů kteréhokoli Správce, je Vám tento Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

(i) účelu zpracování Osobních údajů;

(ii) Osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a

(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

(2) Máte rovněž právo:

(i) na přístup k Osobním údajům;

(ii) požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a

(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným příslušnému správci (ENGIE), jehož se odvolání týká.

(3) Pokud se domníváte, že jakýkoli Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

(i) požádat Správce, zpracovatele o vysvětlení;

(ii) požádat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

Aktuality

27/3/2018
ENGIE na sociálních sítích Více >

23/3/2018
Účast na IEASTE Plzeň 2018 Více >

23/2/2018
Zimní číslo newsletteru ENGIE Post Více >